ธนาคารความรู้ย่อยที่ 4 ส่วนประกอบของพืช(ดอกและผล)

ดอก
ดอกไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญ  4  ส่วน  คือ
1.   กลีบเลี้ยง อยู่นอกสุด มีสีเขียว ช่วยหุ้มดอกที่ยังอ่อนอยู่
2.    กลีบดอก  มักมีสีสวย กลิ่นหอม เพื่อล่อแมลงให้เข้ามาผสมเกสร
3.   เกสรตัวผู้ อยู่ต่อจากกลีบดอก ทำหน้าที่สร้างละอองเรณู ประกอบด้วย
-ก้านชูอับละอองเรณู
-อับละอองเรณู
4.    เกสรตัวเมีย  อยู่ชั้นในสุด ทำหน้าที่สร้างออวุล ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ ประกอบด้วย
-ยอดเกสรตัวเมีย
– ก้านเกสรตัวเมีย
– รังไข่ ซึ่งภายในจะมีออวุล
ผล
ลักษณะของผลแบ่งได้เป็นชนิดต่างๆ คือ
1.  ผลเดี่ยว คือผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียว  ภายในดอกเดียว เช่น องุ่น มะละกอ ฝรั่ง เป็นต้น
2. ผลกลุ่ม คือผลที่เกิดจาก กลุ่มของรังไข่ที่อยู่ในดอกเดียวกัน และอยู่บนฐานรองดอกเดียวกัน เช่น หน้อยหน่า สตอเบอรี่  เป็นต้น
3.    ผลรวม  คือผลที่เกิดจากกลุ่มรังไข่ของช่อดอกทั้งช่อ  รวมกันแน่น  เช่น  ขนุน สับปะรด เป็นต้น
โฆษณา

ธนาคารความรู้ย่อยที่ 3 ส่วนประกอบของพืช(ลำต้นและใบ)

ลำต้น
ลำต้นเป็นส่วนประกอบของพืชที่ต่อจากราก  มีหน้าที่คือ
-ชู กิ่ง ก้าน ใบ ดอก เพื่อรับแสงแดดในการปรุงอาหาร
-เป็นทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสู่ส่วนต่างๆของพืช
-ทำหน้าที่พิเศษ เช่นสะสมอาหาร  ขยายพันธุ์
ใบ
ใบเป็นส่วนของพืชที่งอกออกมาจากลำต้น หรือกิ่ง  ใบพืชส่วนใหญ่
มักมีสีเขียว  เนื่องจากมีสาร  “คลอโรฟิลล์ ”   แต่บางชนิดก็มีสี
อื่นปนอยู่
หน้าที่ของใบ
1. สร้างอาหารให้พืช  การสร้างอาหารของพืช เรียกว่า  “ การสังเคราะห์ด้วยแสง”
2. หายใจ  พืชใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ และปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาทางปากใบ
3. คายน้ำ  พืชจะคายน้ำส่วนที่เกินความต้องการออกทางปากใบ  การคายน้ำจะช่วยลดความร้อนให้ต้นไม้ด้วย
4. หน้าที่พิเศษอื่นๆ  เช่น ดักแมลง

ธนาคารความรู้ย่อยที่ 2 ส่วนประกอบของพืช(ราก)

ส่วนประกอบของพืช 1 ราก
ราก
เป็นส่วนประกอบของพืชที่เจริญลงไปในดิน เป็นเส้นยาวๆ ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง ขึ้นอยู่กับชนิดของราก
หน้าที่ของราก
1.   ยึดลำต้นให้ตั้งตรงอยู่บนดินไม่ให้โค่นล้มง่ายๆ
2.    ดูดน้ำและแร่ธาตุในดินส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช
ชนิดของราก
1.    รากแก้ว เป็นรากแรกที่งอกจากเมล็ด ขนาดค่อนข้างใหญ่ พุ่งตรงลงใต้ดิน
2.    รากแขนง เป็นรากที่แตกสาขาออกจากรากกิ่ง
3.   รากฝอย เป็นรากที่แตกจากโคนต้น ลักษณะเป็นเส้นเล็กๆขนาดเท่าๆกัน      ส่วนมากเป็นรากของพืชที่ต้นไม่ใหญ่มาก  เช่น หญ้า  อ้อย เป็นต้น
รากของพืชบางชนิด ยังทำหน้าที่พิเศษได้
-รากของกระชาย มันแกว  มันเทศ  แครอท ทำหน้าที่สะสมอาหาร
-รากของกล้วยไม้ ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง คือการปรุงอาหารของพืช

ธนาคารความรู้ที่ 1 ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
-มีใบเลี้ยงใบเดี่ยว
-ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน
-มีระบบรากฝอย
-ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน
-ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง
ตัวอย่างเช่น
มะพร้าว                        ไผ่                                 อ้อย
พืชใบเลี้ยงคู่
ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่
ใบของพืชมี 2 ลักษณะ  คือ
– ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ เป็นดังนี้-มีใบเลี้ยง 2 ใบ
– ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห
– มีระบบรากแก้ว
– ลำต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน
– การเจริญออกทางด้านข้าง
ตัวอย่างเช่น
ขนุน                             สาเก                               กุหลาบ

สถานการณ์ปัญหาที่ ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่

สถานการณ์ปัญหา

กล้วย                               มะขาม

คุณคือ นักศึกษาสังเกตการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษามีรายวิชา การสังเกตการสอน จำนวน 3 หน่วยกิต ให้นักศึกษาได้ไปสังเกตการสอน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาและได้ทำการสังเกตการสอนในสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  พอดี มีอาจารย์รายวิชา วิทยาศาสตร์ ลาป่วยหนึ่งท่าน  ผู้อำนวยการของ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาได้เล็งเห็นแล้วว่า นักศึกษาที่สังเกตการสอนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึง ให้ทดลองสอนในหัวข้อ “ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่”

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาสังเกตการสอนจะมีวิธีการสอนอย่างไร

ภารกิจ

1. ถ้าคุณเป็นนักศึกษาสังเกตการสอนจะมีแนวการสอนอย่างไร เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่าง

2. วิเคราะห์สื่อการสอนว่ามีความเหมาะสมกับนักศึกษาสังเกตการสอนหรือไม่  อย่างไร

3.  ถ้าคุณเป็นนักศึกษาสังเกตการสอน จะยอมรับหรือปฏิเสธ ที่จะสอนในหัวข้อ “ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่” เนื่องจากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่จะสอน นักศึกษาท่านนี้ควรปฏิบัติอย่างไร

Next Newer Entries