ฐานความช่วยเหลือที่ 1 ปิโตรเลียม

ความคิดรวบยอด


กลยุทธ์การแก้ปัญหา

โฆษณา

ธนาคารความรู้ย่อยที่ 4 การใช้พลังงานปิโตรเลียม

การใช้พลังงานปิโตรเลียมอย่างประหยัดและถูกวิธี

การใช้พลังงานปิโตรเลียมควรใช้อย่างประหยัดและถูกวิธี เพราะพลังงานปิโตรเลียมเป็นพลังงานใช้แล้วจะหมดไป โดยที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
–    การใช้พลังงานปิโตรเลียมทางตรง เช่น การนำพลังงานปิโตรเลียมมาใช้กับยานพาหนะและเครื่องใช้ต่างๆ มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้คือ
1.เลือกใช้เชื้อเพลิงให้ถูกประเภทกับกำลังเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
2.หมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์อยู่เสมอๆ ใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้เหมาะสม ใช้งานตามความสามารถและถนอม
3.หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุติดไฟหรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และควรกำหนดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยที่สุด
4.การใช้แก๊สหุงต้มควรเลือกถัง และหัวเตาที่ได้มาตรฐาน หมั่นตรวจสอบรอยรั่ว และปิดวาล์วให้เรียบร้อยหลังจากการใช้งาน
–   การใช้พลังงานปิโตรเลียมทางอ้อม เช่น การนำพลังงานปิโตรเลียมมาผลิตกระแสไฟฟ้า มีหลักการที่สำคัญ ๆ ดังนี้คือ
1.ควรทราบชนิดและจำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีภายในครัวเรือนของตน เพื่อประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม
2.เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้าน เช่น การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนการใช้หลอดไส้เนื่องจากกินไฟน้อยกว่า
3.ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้ไฟฟ้า
4.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายตัว เพราะจะทำให้เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากสายไปร้อนจนไหม
5. บำรุงรักษาและหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอๆ

ธนาคารความรู้ที่ 3 กระบวนการขุดเจาะปิโตรเลียม

กระบวนการขุดเจาะน้ำมัน
ตั้งค่าอุปกรณ์และเริ่มดำเนินการขุดเจาะ แรกเริ่มต้นจากรูที่เจาะหลุมทีมพื้นผิวลงถึงระดับความลึกตั้งไว้ซึ่งสูงกว่าที่อื่นที่พวกเขาคิดว่าดักน้ำมันอยู่ มี 5 ขั้นตอนพื้นฐานคือการเจาะรูพื้นผิว :
1.   bit ที่เจาะที่คอและเจาะท่อในหลุม
2.   แนบ kelly และ turntable และเริ่มเจาะ
3.   เช่นการเจาะดำเนินหมุนเวียนโคลนผ่านท่อและออกจาก bit ที่ลอยตัดหินออกจากหลุม
4.   เพิ่มส่วนใหม่ (ข้อต่อ) ท่อเจาะเป็นหลุมลึกได้รับ
5.   ลบ (ออกเดินทาง) ท่อเจาะที่คอและบิตเมื่อความลึกตั้งไว้ (ทุกจากไม่กี่ร้อยไปสองพันฟุต

กระบวนการขุดเจาะน้ำมันตั้งค่าอุปกรณ์และเริ่มดำเนินการขุดเจาะ แรกเริ่มต้นจากรูที่เจาะหลุมทีมพื้นผิวลงถึงระดับความลึกตั้งไว้ซึ่งสูงกว่าที่อื่นที่พวกเขาคิดว่าดักน้ำมันอยู่ มี 5 ขั้นตอนพื้นฐานคือการเจาะรูพื้นผิว :1.   bit ที่เจาะที่คอและเจาะท่อในหลุม2.   แนบ kelly และ turntable และเริ่มเจาะ3.   เช่นการเจาะดำเนินหมุนเวียนโคลนผ่านท่อและออกจาก bit ที่ลอยตัดหินออกจากหลุม4.   เพิ่มส่วนใหม่ (ข้อต่อ) ท่อเจาะเป็นหลุมลึกได้รับ5.   ลบ (ออกเดินทาง) ท่อเจาะที่คอและบิตเมื่อความลึกตั้งไว้ (ทุกจากไม่กี่ร้อยไปสองพันฟุต

ธนาคารความรู้ย่อยที่ 2 ชนิดของปิโตรเลียมและการค้นพบ

ปิโตรเลียม
แบ่งตามสถานะได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ น้ำมันดิบ (Oil) และ ก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gases)
1.  น้ำมันดิบ จะประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นหลัก นอกจากนั้นจะเป็นสารจำพวกกำมะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซด์อื่นปนอยู่

ปิโตรเลียม แบ่งตามสถานะได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ น้ำมันดิบ (Oil) และ ก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gases)1.  น้ำมันดิบ จะประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นหลัก นอกจากนั้นจะเป็นสารจำพวกกำมะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซด์อื่นปนอยู่

2. ก๊าซธรรมชาติ เป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปของ ก๊าซ ณ อุณหภูมิ และความดันที่ผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนเป็นหลัก โดยอาจมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95 ส่วนที่เหลือจะเป็นสารจำพวกไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ บางครั้งอาจจะพบไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนอยู่ด้วย โดยจะหมายรวมถึง ก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งเมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลกซึ่งมีอุณหภูมิและความดันสูงจะมีสภาพเป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเมื่อขึ้นมาสู่พื้นผิวเนื่องจากประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มเดียวกันกับก๊าซธรรมชาติ แต่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมในโครงสร้างโมเลกุลสูงกว่าก๊าซธรรมชาติจึงเรียกว่าก๊าซธรรมชาติเหลว

การค้นพบปิโตรเลียม

นักโบราณคดีเชื่อว่าประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่าบาบิโลเนียน (Babylonian) เป็นชนเผ่าแรกที่มีการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ และเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนเป็นชาติแรกที่มีการทำเหมืองถ่านหินและขุดเจาะบ่อก๊าซธรรมชาติลึกเป็น ระยะร้อยเมตรได้

ซามูเอล เอ็ม เกียร์ (Samuel M. Kier) เป็นบุคคลแรกที่ถือได้ว่าขุดพบน้ำมัน โดยในปี พ.ศ. 2391 เขาได้ขุดพบน้ำมันโดยบังเอิญจากบ่อที่เขาขุดขึ้นบนฝั่งแม่น้ำอัลเลเกนี (Allegheny) ในมลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย (Pennsylvania) และตั้งชื่อน้ำมันดังกล่าวว่า น้ำมันซีนีกา (Seneca oil) ซึ่งเป็นชื่อพื้นเมืองอเมริกัน ต่อมาเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันปลาวาฬ ซึ่งขณะนั้นนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่าง และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการแสวงหาปิโตรเลียมมาใช้ทดแทน และนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทเจาะหาน้ำมันชื่อ บริษัทซีนีกาออยส์ จำกัด (Seneca Oil Company) ขึ้นมา

ในช่วงปี พ.ศ. 2402 เป็นช่วงของ ยุคตื่นน้ำมัน ซึ่งเริ่มจากการที่ เอ็ดวิน แอล เดรก (Edwin L. Drake) ถูกส่งไปเจาะสำรวจหาน้ำมันที่เมืองทิทัสวิลล์ (Titusville) ในมลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย (Pennsylvania) และเขาได้ขุดพบน้ำมันที่ระดับความลึก 69.5 ฟุต โดยมีน้ำมันไหลออกมาด้วยอัตรา 10 บาเรลต่อวัน จึงถือเป็นการเริ่มต้นธุรกิจน้ำมันในเชิงพาณิชย์ของโลกนับตั้งแต่นั้นเป็น ต้นมา

สำหรับประเทศไทยนั้นมีหลักฐานปรากฏนับเป็นเวลามากกว่าร้อยปีมาแล้วว่า เจ้าหลวงเชียงใหม่ได้ รับรายงานว่ามีการไหลซึมออกมาของปิโตรเลียมที่ฝาง และชาวบ้านในบริเวณนั้นได้ใช้น้ำมันดิบนี้เป็นยาทาแก้โรคผิวหนัง เจ้าหลวงเชียงใหม่จึงได้รับสั่งให้มีการขุดบ่อตื้นขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำมันดิบที่ไหลซึมออกมานี้ไว้ และเป็นที่เรียกขานกันในเวลาต่อมาว่า “บ่อหลวง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้ทรงริเริ่มนำเข้าเครื่องเจาะมาเพื่อทำการเจาะสำรวจหาน้ำมันดิบ ในบริเวณที่มีผู้พบน้ำมันดิบไหลขึ้นมาบนผิวดินที่บ่อหลวง และยังทรงว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเข้ามาสำรวจหาน้ำมันดิบ และถ่านหินในประเทศไทยอีกด้วย

ธนาคารความรู้ที่ 1 กำเนิดปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม

กำเนิดปิโตรเลียม
ปิโตรเลียมเกิดจากซากพืชและซากสัตว์ทับถมกันใต้ผิวโลกเป็นเวลาหลายสิบล้านปีภายใต้ความร้อนและความดันสูง จึงเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆปิโตรเลียม เป็นสารไฮโดรคาร์บอน (CH) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุองค์ประกอบหลัก 2 ชนิดคือ คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) ซึ่งอาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่นปนอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ทั้งนี้ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้ง 3 สถานะ คือของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ โดยจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียม รวมถึงความร้อน และความดันของสภาพแวดล้อมในการเกิดและการกักเก็บปิโตรเลียม

สถานการณ์ปัญหาที่ 1 ปิโตรเลียม

สถานการณ์ปัญหา

นาย ชวลิต เป็นวิศวกรขุดเจาะน้ำมัน หลังจากที่สำรวจทางธรณีวิทยาด้วยการวัดคลื่นความไหวสะเทือน จนรู้แล้วว่าน่าจะมีปิโตรเลียมอยู่ตรงส่วนใดบ้างใต้พื้นทะเล คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขุดเจาะที่ต้องทำการเจาะ   แต่ประสบปัญหาทำการขุดเจาะไม่ได้ เนื่องจากมีความลึกที่มากกว่าปกติ และเจอแร่ขนาดใหญ่  จึงทำให้การขุดเจาะใช้เวลามากกว่าปกติ และยืดเยื้อ ทำให้เสียงบประมาณในการขุดเจาะมากขึ้น  ทางบริษัทของนาย ชวลิต จึงให้เวลา นาย ชวลิต 1 สัปดาห์ ในการแก้ปัญหา
ในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเทคโนโลยีทางการศึกษา จะมีวิธีการช่วยเหลือ นาย ชวลิต อย่างไร

ฐานความช่วยเหลือที่ 1 ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่

ความคิดรวบยอด

กลยุทธ์การแก้ปัญหา

Previous Older Entries